PRIVACY STATEMENT
1. Inleiding
Action Team Uitzendbureau hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige
informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Action Team Uitzendbureau
heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Action Team Uitzendbureau behandelt en beveiligt de aan haar
toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Action Team
Uitzendbureau u inzicht hoe onze organisatie in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.
2. Wie zijn wij
Action Team Uitzendbureau is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee
zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de
verwerking vast.
Action Team Uitzendbureau schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Action
Team Uitzendbureau blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Met deze bedrijven maakt Action Team Uitzendbureau contractuele afspraken over de omgang van uw
persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.
3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze
bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IPadres
van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt,
datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de
door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geografische locatie waar u
zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische
informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.
4. Cookies
Action Team Uitzendbureau maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe
bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de
gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden
opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw
bezoek eenvoudiger maakt.
5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
• Als u Action Team Uitzendbureau toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om
op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Action Team
Uitzendbureau rust;
• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Action Team Uitzendbureau is
opgedragen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Action
Team Uitzendbureau of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de
fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan
die belangen.
Action Team Uitzendbureau B.V.
Bogardeind 1
5664 EA Geldrop
Telefoonnummer 040-2066250
6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen
verlenen, waaronder uitzenden, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement,
persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. Action Team Uitzendbureau gebruikt uw
gegevens voor onderstaande doeleinden:
• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
• U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Action Team
Uitzendbureau en van derden.
• Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast
of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
• U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u
interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor
de relevante administratie uit te voeren.
• Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde
doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever
en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employement
screening.
• Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding
en testen.
• Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles
en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
• Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
• Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van
wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale
zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Action Team Uitzendbureau kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer,
zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Action Team Uitzendbureau, de onderstaande
persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke
gegevens juist en up to date zijn.
Werkzoekende of kandidaat
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van
de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of
noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien u voor Action Team Uitzendbureau of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan
Action Team Uitzendbureau onderstaande gegevens verwerken:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere
contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
• Gegevens in het kader van een pre-employement screening
• Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de
beëindiging ervan
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van
de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of
noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
8. Derden
Action Team Uitzendbureau kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Action Team
Uitzendbureau, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Action
Team Uitzendbureau diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere
zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een
gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke
verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij
"Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?".
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Action Team Uitzendbureau heeft de
nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd.
9. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking
van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder
benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via +31(0)40-2066250 dan wel per brief, Bogardeind 1 5664EA Geldrop,
verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat
gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te
verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben
verstrekt zullen wij dit rectificeren.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in
dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw
gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op
elk gewenst moment via +31(0)40-2066250 dan wel per brief, Bogardeind 1 5664EA Geldrop, indienen.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.
Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare
vorm op vragen via +31(0)40-2066250 of Bogardeind 1 5664EA Geldrop. U bent volledig vrij deze informatie
over te dragen aan derde.
Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van
verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via +31(0)40-2066250 dan
wel per brief, Bogardeind 1 5664EA Geldrop, verzoeken al uw gegevens te verwijderen.
U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment
intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken.
Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben
plaatsgevonden.
Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, te
behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw
verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij
uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën
verzoekt.
10. Functionaris gegevensbescherming
Action Team Uitzendbureau heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de
organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels.
De contactgegevens van deze functionaris zijn: +31(0)40-2066250
11. Beveiliging
Action Team Uitzendbureau doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische
maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover
gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkende die namens haar diensten verlenen of opdrachten
uitvoeren, is Action Team Uitzendbureau met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens
optimaal beveiligen.
12. Bewaartermijn
Action Team Uitzendbureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.
13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Action Team
Uitzendbureau, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via +31(0)40-2066250.
Indien u het niet eens bent met het gebruik door Action Team Uitzendbureau van uw persoonsgegevens, kunt
u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
14. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze
functionaris gegevensbescherming via +31(0)40-2066250.
15. Wijzigingen
Action Team Uitzendbureau behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen.
Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot
stand te doen komen tussen Action Team Uitzendbureau en een betrokkene.
16. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van
toepassing.